Telefón:

0905 351 001

E-mail:

ivana.banova@gmail.com

Adresa:

Koceľova 17, Bratislava

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.kraniosakralnaterapia.sk

Prevádzkovateľ tejto webovej lokality:

PhDr. Ivana Grochová

Tylova 10, 831 04 Bratislava
IČO: 45 912 599
e-mail: ivana.banova@a-centrum.sk

(Ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Cookies

Využívame funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci webovej lokality www.kraniosakralnaterapia.sk (ďalej len „webová lokalita“). Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie webovej lokality a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy prevádzkovateľa a jeho produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti dochádza k zaznamenávaniu informácií o navštívenom obsahu webovej lokality, IP adresy, z ktorej návštevník webovú lokalitu navštívil, o čase strávenom na webovej lokalite a iných aktivitách spojených s návštevou webovej lokality. Informácie o pohybe návštevníka na webovej lokalite ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil webovej lokality a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže návštevník zrušiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

Telefónne číslo

Komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky: právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy o kúpe a predaji služieb ponúkaných na tomto webe.

S kým zdieľame vaše údaje

Vašu osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími stranami, s výnimkou súborov cookies, tak ako je uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné pre účel, na ktorý sú údaje spracovávané, alebo tak dlho, ako to je povolené zákonom. Vaše osobné údaje budú následne odstránené alebo anonymizované.

Aké sú vaše práva prístupu k údajom?

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
  • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.